537 757 170
fizjooptimum@gmail.com


REGULAMIN

Gabinetu fizjoterapii i masażu FIZJO-OPTIMUM

§1 Podstawa prawna

1. Fizjo-Optimum to gabinet w którym świadczone są usługi fizjoterapeutyczne i masażu.
2. Gabinet znajduje się w Radomsku przy ul.11 Listopada 11e/37.
3. Firma posiada wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr Z-217015-20191025

§2 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług fizjoterapeutycznych w ramach wykonywania zawodu fizjoterapeuty.
2. Niniejszy Regulamin znajduje się w recepcji i jest udostępniony podczas pierwszej wizyty w gabinecie.
3. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z przestrzegania jego zasad.

§3Cele i zadania

1. Celem działania Gabinetu jest świadczenie przez wykwalifikowany personel usług z zakresu fizjoterapii i masażu.
2. Do zadań Gabinetu należy w szczególności zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług fizjoterapeutycznych, z zastosowaniem znanych i sprawdzonych metod terapeutycznych, przestrzeganie etyki zawodowej, działanie promujące profilaktykę zdrowia, przestrzeganie praw Pacjenta oraz świadczenie usług z uwzględnieniem potrzeb i bezpieczeństwa Pacjenta.
3. Zarówno pomieszczenie Gabinetu, jak i wykorzystywane w nim urządzenia spełniają wymagania, jakim powinny odpowiadać podmioty wykonujące działalność leczniczą.

§4 Zasady rezerwacji i odwoływania terapii

1. Rezerwacji wizyty można dokonać telefonicznie pod nr tel.: 537-757-170
2. Dokonując rezerwacji należy podać imię, nazwisko i numer telefonu do kontaktu.
3. Istnieje możliwość przeniesienia wizyty na inny termin pod warunkiem dostępności wolnych miejsc i telefonicznym uprzedzeniu o zmianie co najmniej 1 dzień wcześniej.
4. Odwołania wizyty można dokonać telefonicznie lub wiadomością SMS nie później niż 12 godzin przed umówionym terminem.
5. Odwołanie wizyty później niż 12 godzin przed zaplanowanym terminem skutkuje pobraniem opłaty w wysokości 50% ceny zabiegu. Należność zostanie doliczona do rachunku podczas kolejnej wizyty.
6. W przypadku dwukrotnego niestawienia się w ustalonym terminie, podczas rezerwacji kolejnego zabiegu Pacjent zobowiązany jest do zapłaty zadatku w wysokości 50% jego ceny, który to przepada z chwilą niepojawienia się w umówionym czasie.

 

§5 Organizacja i przebieg wizyty

1. Pacjent proszony jest o przybycie na wizytę kilka minut wcześniej przed wyznaczoną godziną.
2. Spóźnienie się na wizytę skutkuje skróceniem czasu terapii.
3. Podczas pierwszej wizyty zostanie przeprowadzony wywiad i badanie przedmiotowe, a także, na ich podstawie, określony cel i plan terapii.
4. Przed przystąpieniem do terapii Pacjent wyraża zgodę na piśmie na jej przeprowadzenie.
5. Fizjoterapeuta może odmówić przeprowadzenia terapii bądź przerwać zabieg, jeśli:
- Pacjent nie zachowuje podstawowych zasad kultury i dobrego wychowania, naruszając godność osobistą terapeuty,
- uzna, że zagraża ona zdrowiu Pacjenta,
-podczas zabiegu stwierdzi pogorszenie stanu pacjenta
6. Ubiór pacjenta powinien być komfortowy ale nie krępujący i umożliwiający dostęp do okolicy zabiegowej
7. Gabinet fizjoterapii i masażu prowadzi dokumentację medyczną oraz zapewnia ochronę danych w niej zawartych.

§6 Prawa i obowiązki Pacjenta

W czasie korzystania z usług Gabinetu, Pacjent ma obowiązek:
1. poinformować personel o stanie swojego zdrowia, aktualnych i przebytych schorzeniach oraz istniejących przeciwwskazaniach do terapii,
2. poinformować personel o aktualnych urazach, stanach bólowych i innych objawach powstałych wskutek przeprowadzonej terapii, gdyż może mieć to istotny wpływ na przebieg dalszej fizjoterapii,
3. przestrzegania zasad higieny osobistej,
4. posiadania niekrępującego stroju podczas terapii,
5. przestrzegania zaleceń fizjoterapeuty,

UWAGA!
Jakiekolwiek urazy powstałe wskutek zatajenia przez Pacjenta informacji o stanie zdrowia bądź niestosowania się do zaleceń fizjoterapeuty nie mogą być podstawą do roszczeń wobec Gabinetu fizjoterapii i masażu.  

§7 Vouchery upominkowe

1. W Gabinecie dostępne są vouchery upominkowe, które można nabyć w siedzibie firmy,
2. Voucher można wykorzystać na zabiegi fizjoterapeutyczne z oferty Gabinetu.
3. Zarówno rezerwacja, jak i odwołanie wizyty z voucheru odbywa się na zasadach ogólnych, określonych w §4 Regulaminu.
5. Voucher ważny jest 3 miesiące od daty zakupu.
6. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę.
 

§8 Przepisy porządkowe

1. Na terenie Gabinetu istnieje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych oraz bycia pod ich wpływem, a także zażywania środków odurzających.
2. Pacjenci przebywający na terenie Gabinetu zobowiązani są do poszanowania mienia będącego jego własnością oraz należącego do innych Pacjentów, jak również do zachowania czystości.
3. Za zniszczenie mienia, o którym mowa w ust. 2, Pacjenci ponoszą pełną odpowiedzialność finansową.
 

§9 Postanowienia końcowe

1. Każdy Pacjent zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem (co oświadcza na piśmie) i przestrzegania jego zasad.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
3. Niewyrażenie zgody na postanowienia Regulaminu jest równoznaczne z brakiem możliwości korzystania z usług Gabinetu.
4. Wszelkie skargi/ wnioski Pacjent może składać na piśmie na adres korespondencyjny z §1 Wszystkie skargi/ wnioski rozpatrywane są w terminie 30 dni roboczych od dnia ich wpływu.
5. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawi ostawione przez pacjentów.
 

Regulamin obowiązuje od 1.01.2022 roku.
Kontakt

11 Listopada 11E/37

97-500 Radomsko

Gabinet - 537 757 170
691 942 227
501 044 899

fiziooptimum@gmail.com